การศึกษาและทำแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School management in digital era)
ชื่อ - สกุล : นายปัณณธร อ่อนแก้ว
หลักสูตร : การศึกษาและทำแบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล (School management in digital era)
ผู้จัด : สำนักงานเชตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต2
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :