การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ สร้างสื่อเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามมาตรฐานตำแหน่งครู ฝึกเขียนแบบข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)
ผู้จัด : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรกุลภูมิปัญญา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 8 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :