อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล”
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : อบรมและทดสอบออนไลน์ “หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัลด้านสุขภาพดียุคดิจิทัล”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :