โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำของนักเรียน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 1 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 1 กันยายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :