ร่วมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งคนดีทูบีนัมเบอร์วัน
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : ร่วมกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งคนดีทูบีนัมเบอร์วัน
ผู้จัด : จังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :