การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Online)
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Online)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :