การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมศักยภาพการทำวิจัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 สิงหาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 26 สิงหาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :