การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชนาธิป อาราธนกุล
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ (วPA)
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :