การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (เครือข่ายโรงเรียนมหิดล)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและวิธีการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ (เครือข่ายโรงเรียนมหิดล)
ผู้จัด : โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 มิถุนายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :