การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การอบรมโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เรื่อง 5 องค์ประกอบ 3 สาระ และฐานทัพยากรท้องถิ่น
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 กรกฎาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :