การอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : การอบรมและผ่านการทดสอบ การใช้งานระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัย (MOE Safety Platform)
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 มีนาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 14 มีนาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :