ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน Active Learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.อรอนงค์ จบแล้ว
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนการสอน Active Learning
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านวังชิ้น
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 เมษายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :