จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๒/๒๔๖๓
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ภาคเรียนที่๒/๒๔๖๓
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :