อบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active learning
ชื่อ - สกุล : น.ส.น้ำเพชร สิงหราไชย
หลักสูตร : อบรม เชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ Active learning
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 กันยายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 15 กันยายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :