ทดสอบออนไลน์ ในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ชื่อ - สกุล : นางวารุณี สิทธิชัย
หลักสูตร : ทดสอบออนไลน์ ในกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
ผู้จัด : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :