การอบรม การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : การอบรม การวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ผู้จัด : สพป.เพชรบูรณ์เขต3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :