การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ผู้จัด : สพป.นครปฐม เขต2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 25 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :