อบรม plc สำหรับครู
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรม plc สำหรับครู
ผู้จัด : สพป.เพชรบูรณ์เขต 3
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 24 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :