ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมครูพี่เลี้ยงนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 เมษายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 เมษายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :