ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง โดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกัน คุณภาพการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสถานศึกษาสมรรถนะสูง โดยกระบวนการวางแผนอนาคต บูรณาการระบบประกัน คุณภาพการศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร จ.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 กรกฎาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 27 กรกฎาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :