ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก
ชื่อ - สกุล : นางแสงดาว ปัญญาวงศ์
หลักสูตร : ผ่านการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนระดับดีมาก
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :