สัมนาเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : สัมนาเวทีนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนหลักสูตรรักษ์ป่าน่าน ครั้งที่ 2 (สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
ผู้จัด : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :