สัมนาเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : สัมนาเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ)
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2562
วันที่สิ้นสุด : 19 กันยายน 2562
เอกสาร/หลักฐาน :