อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ผู้จัด : สพม.37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 4 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :