สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD " ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : สัมมนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA AWARD " ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 ธันวาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 23 ธันวาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :