การอบรมพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.รัญจวน ไชยแก้ว
หลักสูตร : การอบรมพัฒนาครูระดับมัธยมศึกษา Active Learning by Didactic Strategies สำหรับพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :