อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :