วิทยากรการอบรม ระบบการดำเนินการระบบ DPA
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : วิทยากรการอบรม ระบบการดำเนินการระบบ DPA
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :