การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ว.9(PA)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน ว.9(PA)
ผู้จัด : สพม.น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 13 พฤศจิกายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 13 พฤศจิกายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :