มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นางดาราลักษณ์ อินปา
หลักสูตร : มุมมองใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สพฐ. ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :