รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre-ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”
ชื่อ - สกุล : น.ส.ชญาณิศา แสงเจริญ
หลักสูตร : รายงานผลการประชุมเชิงปฎิบัติการ “เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ Pre-ONET วิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :