โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกัรคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการประกัรคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ผู้จัด : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 19 มกราคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 19 มกราคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :