โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักศีล ๕"
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง
หลักสูตร : โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักศีล ๕"
ผู้จัด : วัดม่วงเจริญราษฎร์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 11 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :