การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
ชื่อ - สกุล : น.ส.พิมพ์ชนก แดนทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mindset ทางการศึกษา และการพัฒนาการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :