การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมที่ 9 หลักการปฏิบัติราชการ
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 29 เมษายน 2565
เอกสาร/หลักฐาน :