การอบมรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหม่สามาัญประจำปี 2565 "ก้าวอย่างมั่นใจ ในโลยุคปัจจุบัน"
ชื่อ - สกุล : น.ส.พัชรีภรณ์ ส่องเนตร
หลักสูตร : การอบมรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหม่สามาัญประจำปี 2565 "ก้าวอย่างมั่นใจ ในโลยุคปัจจุบัน"
ผู้จัด : กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มิถุนายน 2565
วันที่สิ้นสุด : 3 กรกฎาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :