ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถาน ศึกษา ปีการศึกษา 2563 สำหรับครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 7 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :