ประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมหารือภาคีเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาและ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนภายใต้โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :