ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3
ผู้จัด : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 17 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :