ประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ประชุมเตรียมความพร้อมและอบรมวิทยากรแกนนำหลักสูตรเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ตามหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
ผู้จัด : สสวท.
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 20 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :