อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและ การออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ Coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและ การออกแบบโครงงานตามแนวคิดเพาะพันธุ์ปัญญา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการน่านเพาะพันธุ์ปัญญา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :