อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทาง การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 13 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :