ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 มีนาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 มีนาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :