อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรรณิศา จินนะ
หลักสูตร : อบรมการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :