อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย
ผู้จัด : โรงเรียนนาน้อย
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 4 ธันวาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 5 ธันวาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :