เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ
ชื่อ - สกุล : นางวรรณี ปันอ้าย
หลักสูตร : เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 3 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 5 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :