การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐฐ์ศศิ ทิพย์บุญศรี
หลักสูตร : การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาญี่ปุ่นรูปแบบออนไลน์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
ผู้จัด : เจแปนฟาวน์เดชั่น
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 16 พฤศจิกายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 พฤศจิกายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :