โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อ - สกุล : นางพัทธ์ธีรา อายุพัฒน์
หลักสูตร : โครงการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาวิชาชีพครู และประชุมสัมมนาครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้จัด : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 21 มกราคม 2566
วันที่สิ้นสุด : 21 มกราคม 2566
เอกสาร/หลักฐาน :