การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.จิราภรณ์ คีรีสันติกุล
หลักสูตร : การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่สิ้นสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2566
เอกสาร/หลักฐาน :