EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง"
ชื่อ - สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธหลวง
หลักสูตร : EDUCA 2022 "ทำความรู้จักการวิจัยตนเอง (Self-study) เทรนด์ใหม่การวิจัยในชั้นเรียนที่ทำได้จริง"
ผู้จัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 ตุลาคม 2565
วันที่สิ้นสุด : 20 ตุลาคม 2565
เอกสาร/หลักฐาน :